MESSAGE | Duch Vyrušiteľ

Duch Svätý by podľa mňa okrem všetkých známych biblických a z Tradície vychádzajúcich titulov, mohol dostať ešte aj titul Vyrušiteľ (od slovesa vyrušovať). Alebo Rozvírovač stojatých vôd. Ale to by bolo asi príliš dlhé meno. A to myslím pozitívne, pretože jeho vyrušenie vedie nakoniec k očiste, harmónii, jednote, svätosti a k plneniu Božej vôle. Niekedy sa zdá, že spôsobí najprv chaos, aby sa mohli veci naozaj upratať.


Na Turíce napríklad Duch vyrušil uzavreté modlitebné stretnutie apoštolov a učeníkov (spolu cca. 120 ľudí) tak, že ich to vystrelilo von z večeradla. Zároveň spôsobil taký rozruch, že sa kvôli hukotu zbehlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí videli apoštolov správajúcich sa zjavne pod vplyvom Ducha tak, že tam padali poznámky o tom, že sú opití. Ale z tohto chaosu sa narodila Cirkev, ktorú skutky apoštolov opisujú, že veriaci boli jedného srdca a jednej mysle.

Duch Svätý poriadne vyrušil Petra a jeho kóšer stravovacie návyky skrze zjavenie pred návštevou Kornélia, ktoré bolo kľúčové pre neskoršie prijatie nežidovských veriacich (tých, čo boli pôvodne pohania) do Cirkvi. Zrnko piesku vyruší perlorodku, ktorá okolo neho postupne vytvorí perlu.

 

Keď som v auguste 2010 Boha v bolesti nad svojou vlažnosťou prosil o znovu-zapálenie môjho srdca, v nasledujúcu noc nás s Gajou zo spánku vyrušilo, že nám zhorelo auto. A o pár dní nato na Eben víkendovke, kde ma vyrušila spontánna prednáška najmladšej z nás s titulom "Život v pravde", som dostal dar pravidelnej modlitby, skrze ktorú Otec postupne opäť prebudil moje srdce a v roku 2014 dal, najprv Gaji a krátko na to aj mne, prežiť výnimočným spôsobom svoju lásku.

 

Všetkých aktérov mojich pár príkladov spája to, že objali a prijali toto vyrušenie, z čoho sa narodilo niečo nové, do čoho by možno sami nešli, ale nádherné a Božie.
Ale na toto vyrušenie sa dá reagovať aj ináč! Ježiš vyrušoval farizejov a zákonníkov, keď uzdravoval v sobotu a hovoril im o sebe veci, ktoré ich dráždili. No oni sa odmietli nechať vyrušiť a opustiť to, na čo boli zvyknutí. Namiesto prijatia milosti a plnosti života, ktorú ponúkalo toto Ježišovo vyrušenie, zostali sa tvrdošijne spoliehať na svoje vlastné chápanie a svoje vlastné sily. A namiesto vykročenia von zo svojej smrti na cestu života, zvolili si zotrvať vo vlastných kruhoch a radšej Život zabili.


Verím, že aj dnes nás chce Duch vyrušiť, keď nás volá vyjsť von do žatvy. Podvoľme sa a nechajme sa vyviesť von. Som si istý, že on vyslovene chce narušiť naše kruhy a chce nás vyviesť za ľuďmi, ktorých by sme si sami nevybrali, ale on nám ich vybral a chce, aby sme ich prijali, tak ako apoštoli a učeníci prijali v deň Turíc cez 3000 nových duší a Cirkev veriacich zo židovstva prijala veriacich z pohanstva. Kladiem toto každému z nás na srdce! Ku komu mimo tvojho kruhu ťa posiela Duch Svätý - Vyrušiteľ? Poslúchni ho, On z toho vytvorí niečo nové a nádherné! Buďte požehnaní.
- Ogar -